Kỳ đài ở Huế.jpg

顺化旗台越南语Kỳ Đài旗臺)是越南阮朝的建筑遗迹,位于顺化京城南侧,由嘉隆帝于1807年下令建造。[1][2]

1945年8月23日,保大皇帝宣布退位。越南民主共和国的红旗取代阮朝的旗帜[3]。1947年,法国军队夺回顺化,再次更换旗帜。1968年1月春节攻势期间,越南南方解放军攻入皇宫,其旗帜在此飘扬26天。1968年2月24日,越南共和国陆军夺回顺化,撕毁共军国旗。1975年3月26日,顺化-岘港战役中,北越军攻入顺化,更换旗帜再次发生。

参考

  1. ^ Kỳ Đài 互联网档案馆的存档,存档日期2011-08-27.
  2. ^ Kỳ Đài 互联网档案馆的存档,存档日期2013-11-22.
  3. ^ Người treo cờ đỏ sao vàng trên kỳ đài Huế